VC Radio

Voice Coaches Radio #584 – Newbie Mistakes

This week on Voice Coaches Radio, Marissa discusses the most common newbie mistakes in voice over and how to avoid the.